Wydawca treści Wydawca treści

Park edukacyjny

Park Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Włocławek powstał ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej – Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska – działania – Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Umowa o dofinansowanie budowy Parku edukacyjnego między Urzędem Marszałkowskim w Toruniu a Nadleśnictwem Włocławek została zawarta dnia 28.09.2012r.

W Parku Edukacyjnym została posadzona nawo roślinność, powstała łąka kwiatowa, jezioro z roślinnością wodną, w pobliżu większości roślin zostały zlokalizowane tabliczki informacyjne przedstawiające krótki opis, nazwę gatunku rośliny, pochodzenie rośliny oraz zdjęcie. Powstała wiata z ławkami dla widowni umożliwiająca występy. Został również skonstruowane miejsce dokarmiania ptaków, oraz plac zabaw dla najmłodszych gości parku edukacyjnego. Zbudowano miejsce na ognisko z miejscami do siedzenia. W pobliżu znajdują się tablice edukacyjne zawierające ważne informacje o formach ochrony przyrody. Na terenie całego Parku Edukacyjnego zostały utworzone ścieżki spacerowe umożliwiające zwiedzanie

. Koszty inwestycji Edukacja ekologiczna poprzez budowę parku edukacyjnego

 Całkowita wartość inwestycji: 378 915,65 zł

 Wydatki kwalifikowane:          308 061,50 zł

 Wartość dofinansowania:        214 243,05 zł

 Wkład własny nadleśnictwa:    93 818,45 zł


Prace budowlane Parku Edukacyjnego zostały zakończone. 

Film promujący park edukacyjny znajduje się w materiałach do pobrania.


doposażenie ścieżki edukacyjnej Dzilno

Ścieżka edukacyjna „Dzilno" powstała ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Oś priorytetowa 2. „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska" Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.Umowa o dofinansowanie została podpisana z początkiem roku 2013.

Na ścieżce edukacyjnej „Dzilno" znajduje się Miejsce Postoju dla samochodów osobowych oraz autokarów z wiatami, ławkami i stolikami, tablice edukacyjne, miejsce przystosowane do rozpalenia ogniska, wiaty, wieża obserwacyjna z widokiem na jezioro Dzilno, oraz kładka obserwacyjna.

Koszty inwestycji Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej "Dzilno"

•          Całkowita wartość projektu: 493 230,00 zł brutto

•          Koszt kwalifikowalny:           399 000,00 zł

•          Wartość dofinansowania:     270 300,00 zł

•          Wkład własny nadleśnictwa: 119 700,00 zł


Ośrodek Edukacji Ekologicznej

 Ośrodek Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Włocławek powstał ze środków Unii Europejskiej w ramach ogłoszonego konkursu nr RPOWKP 52/II/2.6./2010 dla działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie budowy Ośrodka Edukacji Ekologicznej między Urzędem Marszałkowskim w Toruniu a Nadleśnictwem Włocławek została zawarta w marcu 2012.

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej powstała sala ekspozycyjna zawierająca telewizory wyświetlające m.in. rośliny i zwierzęta chronione, typy siedliskowe lasu, profile glebowe, budowę drzew. Powstały ekspozycje Rezerwatów przyrody: Jazy, Grodno, Gościąż, Olszyny Rakutowskie, Wójtowski Grąd,
Pomniki przyrody występujące w Nadleśnictwie Włocławek, Obszary Natura 2000, Ochrona lasu,  Ekosystem leśny, Nasadzenia, Ochrona, Pielęgnacja, Pozyskanie drewna, Obróbka drewna.
Powstała również multimedialna sala ćwiczeń, wyposażona w ekran i projektor multimedialny, stoły, krzesła oraz półki pozwalające na przechowywanie materiałów.
Sala wystaw czasowych zawierająca plansze do wystawiania prac. Powstal mównież magazyn materiałów edukacyjnych, w dużymi regałami. Zostało również wykonane biuro edukatora, które również zostało wyposażone.

 

Koszty inwestycji: Edukacja ekologiczna poprzez budowę ośrodka edukacji ekologicznej

 

 Całkowita wartość inwestycji: 489 394,59

 Wydatki kwalifikowalne:          397 881,78 zł

 Wartość dofinansowania:        278 517,24 zł

 Wkład własny nadleśnictwa:   119 364,54 zł

Koszty inwestycji:

Doposażenie ośrodka edukacji ekologicznej

 Całkowita wartość inwestycji: 499 822,80 zł

 Wydatki kwalifikowalne:          406 360,00 zł

 Wartość dofinansowania:        317 360,00 zł

 Wkład własny nadleśnictwa:    89 000,00 zł

 


Budowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej zostały zakończone.


Udostępnienie atrakcyjnych turystycznie terenów leśnych poprzez budowę miejsc postoju pojazdów

Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WKP) na lata 2007-2013 został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską 10 października 2007 r. Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie i wdrażanie RPO WKP (Instytucją Zarządzająca RPO) jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Udostępnienie atrakcyjnych turystycznie terenów leśnych poprzez budowę miejsc postoju pojazdów na terenie gm. Włocławek. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój  sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). W ramach projektu powstały 4 miejsca postoju pojazdów na terenie Leśnictwa Goreń, Kukawy i Ruda. Dzięki przedsięwzięciu tereny w pobliżu miejsc postoju pojazdów zostały udostępnione do zwiedzania, dzięki możliwości dojazdu i pozostawienia samochodu. Projekt został zakończony.

Koszty kwalifikowalne: 79 000 zł   
 Kwota dofinansowania: 67 000 zł