Wydawca treści Wydawca treści

TEREN MONITOROWANY

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa, na terenie Nadleśnictwa Włocławek prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Na podstawie art. 6, ust.1, lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Nadleśnictwo Włocławek informuje, że:

  • Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren parku edukacyjnego Nadleśnictwa Włocławek oraz fit park znajdujący się przed głównym wjazdem do nadleśnictwa;
  • Administratorem danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo z siedzibą przy ul. Ziębiej 13 87-800 Włocławek, tel. 54 234 98 00, www.wloclawek.torun.lasy.gov.pl,
  • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania,
  • Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 Ustawy.

 

MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ
W NADLEŚNICTWIE WŁOCŁAWEK

Pod zarządem Nadleśnictwa Włocławek znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych na mocy Zarządzenia nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji monitoringu wizyjnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu”.

Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 788 ze zm.).

 


PRACA STRAŻY LEŚNEJ

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA FILMU NA TEMAT CODZIENNEJ PRACY STRAŻY LEŚNEJ

 

 


WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ

Współpraca pomiędzy służbami to droga do małych i wielkich sukcesów, ta zasada przyświecała spotkaniu, które odbyło się w dniu 10 czerwca br. w siedzibie Nadleśnictwa Włocławek.

Na zaproszenie Nadleśniczego Przemysława Jagiełło wzięli w nim udział szefowie Komendy Miejskiej w osobach komendanta miejskiego insp. Marcina Zaleśkiewicza oraz p.o. zastępcy komendanta miejskiego podinsp. Krzysztofa Rakowskiego a także kierownik OPNWiTP sierż.szt. Radosław Woźniak. Nadleśnictwo reprezentował Nadleśniczy wraz z p.o komendanta PSL Jolantą Krukowską oraz inż. nadzoru Karol Mentlewicz.

Celem przewodnim spotkania było ustalenie wspólnego frontu działań polegających na wzajemnym wsparciu w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń na gruntach leśnych. Na spotkaniu przybliżono zadania, specyfikę i potrzeby Nadleśnictwa z zakresu ochrony przyrody i środowiska, kradzieży drewna, łowiectwa i kłusownictwa. Omówiono zagadnienia związane z ochroną i zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w lasach państwowych i prywatnych. Zwrócono szczególną uwagę na ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie problemu tzw. ,,dzikich wysypisk" na terenach leśnych. Wymieniono się opiniami na temat stosowania nowych technologii monitoringu  zarówno na terenach leśnych jak i w ich sąsiedztwie.

 Rozmowy dotyczyły współpracy w zakresie wspólnych patroli i perspektyw w obszarze prowadzenia wspólnych akcji oraz wymiany informacji. Każda ze stron przedstawiła swoje stanowisko i chęć dalszej współpracy a także rozszerzenie jej zakresu.

J.K.


"Co dozwolone w lesie"

Wybierając się do lasu należy wiedzieć co jest dozwolone a co zabronione. Jest kilka prostych zasad, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno nam samym jak i pewność, że nie narazimy się na kłopoty z prawem.

Pamiętajmy, że poruszać można się po każdej drodze i ścieżce leśnej wyłącznie  pieszo lub na rowerze. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub jazda konna są dozwolone drogami leśnymi tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Postój pojazdów na drogach leśnych dozwolony jest  wyłącznie w miejscach oznakowanych. Powyższe zapisy nie dotyczą inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do swoich potrzeb. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące uprawy leśne do 4 m wysokości, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków oraz obszary zagrożone erozją. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości 100 m od granicy lasu zabronione jest rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystanie z otwartego płomienia,  wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Można by tutaj przytoczyć szereg przepisów z ustawy o lasach, kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego jednak najprościej sięgnąć do wiedzy każdego z was. Któż nie wie, że nie wolno lasu podpalać, zaśmiecać, niszczyć  czy kraść drewna.  Wystarczy tylko żyć w zgodzie z własnym sumieniem aby nie popaść w konflikt z prawem.

Ochrona przed szkodnictwem leśnym jest obowiązkiem wszystkich pracowników Lasów Państwowych. W każdym Nadleśnictwie, na terenie całego kraju zgodnie z zapisami Ustawy o lasach funkcjonują posterunki Straży Leśnej. Tak jest również  w przypadku Nadleśnictwa Włocławek. Straż leśna to formacja powołana do reagowania  na wszelkiego rodzaju przejawy szkodnictwa leśnego, przede wszystkim związanego z kradzieżami drewna, kłusownictwem, zaśmiecaniem czy pospolitymi wykroczeniami jakimi są na przykład wjazdy do lasu.

Na terenie naszego Nadleśnictwa  największymi problemami z jakimi boryka się straż leśna są kradzieże drewna, masowe zaśmiecanie terenów leśnych oraz pożary. Mimo, że liczba ujawnianych przypadków łamania prawa na gruntach leśnych w Nadleśnictwie Włocławek spada z roku na rok, szkodnictwo leśne nadal stanowi poważny problem, z którym każdego dnia musimy sie mierzyć. Znaczna część naszego społeczeństwa wciąż nie traktuje lasu jako wspólnego dobra, o które należy się troszczyć. W dalszym ciągu zdarzają się przypadki niedozwolonych wjazdów do lasu, niszczenia dróg leśnych i parkowania w miejscach niedozwolonych, powodując chociażby zastawienie dróg pożarowych. Problemem jest także proceder zaśmiecania terenów leśnych. Należy podkreślić, że każdy kto wyrzuca śmieci w lesie jest narażony nie tylko na mandat lub karę grzywny, lecz także na ogromne koszty związane z wywozem i utylizacją pozostawionych odpadów. Dla tych jednak, którzy mimo to łamią przepisy na terenach leśnych strażnicy leśni wyposażeni są w szereg możliwości karnych. Rozpoczynając od pouczenia, poprzez grzywny w drodze mandatu karnego, po wnioski  o ukaranie czy kierowanie aktów oskarżenia do Sądów. Na pewno na żadną pobłażliwość nie mogą liczyć złodzieje drewna, podpalacze czy osoby wyrzucające śmieci do lasu i krzywdzący zwierzynę.

 

Lasy w Polsce są otwarte i ogólnie dostępne. Wszystkich, którzy mają ochotę na spędzenie wolnego czasu na łonie tak pięknej natury jaką są lasy okalające Włocławek serdecznie zapraszamy do korzystania z jej dobrodziejstwa. Pamiętajmy jednak o podstawowych zasadach, którymi należy się kierować przebywając w lesie tak, aby wasz wypoczynek od początku do końca był miły i przyjemny. W razie  zauważenia jakiegokolwiek rodzaju szkodnictwa leśnego zawsze należy zadzwonić do Nadleśnictwa Włocławek lub bezpośrednio do straży  leśnej. Kontakt do siedziby Nadleśnictwa Włocławek oraz do podległych leśnictw jest dostępny na stronie www.wloclawek.torun.lasy.gov.pl. Szczerze wierzymy, że los naszych lasów nie jest wam obojętny.

J.K.