Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nadleśnictwo Włocławek uczestniczy w realizacji projektu Ochrony Przeciwpożarowej.

Celem projektu jest zapobieganie powstawaniu oraz minimalizacja negatywnych skutków związanych z powstawaniem pożarów w lasach na terenach zarządzanych przez PGL LP. Działania skupione będą na rozwoju systemów wykrywania i lokalizacji pożarów, wsparciu dla jednostek szybkiego reagowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, a także budowie i modernizacji dostrzegalni przeciwpożarowych.

W ramach projektu zaplanowano:

  • modernizację i rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń;
  • modernizację i doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD);
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów;
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych;
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych.

 


MAŁA RETENCJA NIZINNA

Nadleśnictwo Włocławek uczestniczy w realizacji projektu Małej Retencji Nizinnej

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych (np. zabudowę przeciwerozyjną cieków).

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • budową, rozbudową, modernizacją i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
  • budową, rozbudową, modernizacją i poprawą funkcjonowania zbiorników retencyjnych, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami.