Wydawca treści Wydawca treści

Plan urządzenia lasu

Plan urządzenia lasu jest to szczegółowy leśny plan gospodarczy, podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu (nadleśnictwa, gminy, miasta). Sporządzany jest raz na 10 lat z uwzględnieniem przyrodniczych i ekonomicznych warunków gospodarki leśnej, jej celów i zasad oraz sposobów realizacji, określonych dla każdego drzewostanu i urządzanego obiektu bez pomijania lasów ochronnych.

Składa się m.in. z opisu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia z analizy gospodarki leśnej, określa zadania do wykonania dotyczące zwłaszcza ilości przewidzianego do pozyskania drewna, ale też zalesień i odnowień, pielęgnowania i ochrony lasu, gospodarki łowieckiej oraz infrastruktury technicznej. Integralna częścią planu urządzania lasu jest program ochrony przyrody.

Plan urządzenia lasu sporządza sie dla lasów stanowiących własność Skarbu Panstwa (z wyjątkiem lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa). Dla pozostałych lasów powstaja tzw. uproszczone plany (dla lasów rozdrobnionych  o powierzchni do 10 ha zadania określa się na podstawia inwentaryzacji stanu lasów).

Plany urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz uproszczone plany dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zatwierdza Minister Środowiska. Uproszczone plany urządzania lasu, po uzyskaniu opinii nadleśniczego, zatwierdza starosta.

Aktualny PUL sporządzony został na lata 2016 -2025 i obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.

Dla osób zainteresowanych Plan Urządzenia Lasu dostępny jest do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa Włocławek od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 15:15.