Wydawca treści Wydawca treści

Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują pow. 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Powierzchnia ogólna 38950 ha. Utworzony w 1979 roku uchwałą nr XIX/70/79 Wojewódzkich Rad Narodowych  w Płocku i Włocławku z dnia 5 kwietnia 1979 r., w celu ochrony unikalnych w skali kraju terenów o wysokich wartościach przyrodniczych, krajobrazowych kulturowych i rekreacyjnych.

 

 

Park położony jest na trenie dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego w tym powierzchnia na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Włocławek wynosi 12 932,74 ha.

Siedziba parku mieści się w Kowalu, a organizacyjnie GWPK wraz z Brudzeńskim Parkiem Krajobrazowym (woj. mazowieckie) tworzy Zespół Parków Krajobrazowych.

Atrakcyjność omawianego obszaru podnosi sąsiedztwo Zbiornika Włocławskiego.  Na całym obszarze występuje około 40 jezior a wśród nich jezioro Gościąż z charakterystycznym uwarstwieniem osadów dennych unikalnych w skali europejskiej.

Lasy stanowią 62,4 % powierzchni parku, użytki rolne 23,4%. Wśród lasów dominują zbiorowiska borów sosnowych i borów mieszanych. W granicach parku stwierdzono występowanie około 800 gatunków roślin naczyniowych z tego wiele gatunków chronionych i rzadkich. Spośród zwierząt najcenniejszą grupą jest ornitofauna, szczególnie ptaki wodno-błotne, dla których wyznaczono oddzielną formę ochrony- Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie.

Na obszarze parku znajduje się 19 rezerwatów przyrody, w tym na obszarach administrowanych przez Nadleśnictwo Włocławek -5 rezerwatów: Jazy, Olszyny Rakutowskie, Gościąż, Grodno, Wójtowski Grąd.