Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się leśnicy oraz myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Podstawą do podejmowania właściwych decyzji na temat intensywności gospodarowania łowieckiego jest coroczna inwentaryzacja zwierzyny.  Służy ona również do bieżącej analizy skuteczności dotychczasowych działań na terenie Nadleśnictwa Brodnica, mających na celu doprowadzenie liczebności populacji określonych gatunków do stanów docelowych, określonych w Wieloletnich Łowieckich Planach Hodowlanych.

 

Jakie są zadania leśników związane z łowiectwem?

Leśnicy uczestniczą w ustalaniu liczebności zwierzyny leśnej, co jest konieczne do prowadzenia właściwej gospodarki populacjami zwierzyny. Polega ona na utrzymaniu stanu liczebnego zwierzyny na poziomie, który z jednej strony gwarantuje zachowanie trwałości lasów, z drugiej – daje gwarancję właściwego rozwoju populacjom zwierząt.

W ramach gospodarki łowieckiej leśnicy także:

 • zagospodarowują łowiska, np. przygotowując poletka łowieckie w lasach, wzbogacając skład gatunkowy drzewostanów i obrzeży lasu,
 • dokarmiają zwierzęta, głównie zimą, aby pomóc zwierzynie w okresach, gdy ma ona utrudniony dostęp do pokarmu naturalnego; dokarmianie powinno ograniczać szkody, jakie zwierzyna wyrządza w uprawach rolnych i lasach,
 • wprowadzają do lasu zwierzęta, które wcześniej występowały na danym terenie (tzw. reintrodukcja) oraz te, których liczebność drastycznie się zmniejszyła (w tym wypadku mówimy o restytucji). Przykładem może być reintrodukcja żubra, który do roku 1925 został w Polsce niemal wytępiony. Z sukcesem przeprowadza się obecnie m.in. reintrodukcję cietrzewia. Z restytucji warto wymienić hodowlę zajęcy i kuropatw prowadzoną w Nadleśnictwie Świebodzin i hodowlę danieli na terenie Nadleśnictwa Brzeziny,
 • prowadzą szkolenia z zakresu łowiectwa, w tym także staże dla nowo wstępujących w szeregi Polskiego Związku Łowieckiego,
 • współpracują z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań naukowych, realizacji prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich.

Elementem gospodarki łowieckiej są odstrzały zwierzyny.Odbywają się one zgodnie z polskim i unijnym prawem, określającym m.in. okresy, w których można na konkretne zwierzęta polować. Odstrzał ma na celu utrzymanie optymalnych liczebności zwierzyny – bezpiecznych zarówno dla samej populacji, jak i środowiska.

Łowiectwo jest w naszym kraju trwale wpisane w kulturę narodową. Znalazło odbicie w sztuce i literaturze. Uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne. Współcześni myśliwi starają się te wartości kultywować, rozwijać i wzbogacać. Nie tylko przestrzegają w swej działalności przepisów prawa, regulaminów i statutów, lecz także postępują zgodnie z przyjętymi od wieków normami etycznymi i kultywują dawne zwyczaje.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Rozstrzygnięcie konkursu "Zwierzęta Naszych Lasów"

Rozstrzygnięcie konkursu "Zwierzęta Naszych Lasów"

 

 

 

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu „Zwierzęta Naszych Lasów”
dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu
województwa kujawsko – pomorskiego

 

W dniu 10.05.2023 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Zwierzęta Naszych Lasów” dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego.

Komisja w składzie:

 1.  Malwina Lewandowska– przewodniczący
 2.  Anna Gidaszewska – członek
 3.  Weronika Żelazek – członek
 4.  Klaudia Sejdowska- członek

 

dokonała oceny nadesłanych prac pod  kątem zgodności z przyjętym regulaminem, oryginalności i pomysłowości interpretacji tematu, walorów edukacyjnych
i promocyjnych oraz zaangażowaniu w wykonanie pracy.

Komisja konkursowa odrzuciła jedną pracę konkursowa w związku z brakiem Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, która była wymagana zgodnie z Regulaminem Konkursu Ekologicznego ,,Zwierzęta Naszych Lasów”.

 

Grupa wiekowa: Przedszkola

I miejsce:

Barbara Sobocińska

Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Justyna Marciniak; 

 

II miejsce:

Alicja Zasada

Przedszkole Miejskie w Kowalu, opiekun: Maja Sylwerska;

 

III miejsce:

Mateusz Ziemiński

Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Justyna Marciniak; 

Wyróżnienie:

 1.  Agata Stypczyńska, Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Justyna Marciniak;
 2.  Milena Styk, Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Justyna Marciniak; 

 

Nagrodzeni za udział:

 1.  Pola Rosińska, Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Justyna Marciniak; 
 2.  Karolina Fechner; Katolickie Publiczne Przedszkole ,,Pod Aniołem Stróżem”
  we Włocławku, opiekun: Marta Antczak;

 

Grupa wiekowa: klasy 1 – 3

I miejsce:

Mikołaj Lewandowski

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, opiekun: Monika Rudzińska;

 

II miejsce:

Izabela Wachulak

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu;

 

III miejsce:

Oskar Waśkiewicz

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego, opiekun: Małgorzata Mentlewicz;

 

Wyróżnienie:

 1.  Nikodem Grzywacz, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, opiekun: Anna Mularska;
 2.  Bartosz Tuszyński, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego
  w Lipnie, opiekun: Wanda Okonkowska;

 

Nagrodzeni za udział:

 1.  Maja Witkowska, Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury
  w Maliszewie, opiekun: Wioletta Lewandowska;
 2.  Zuzanna Woźnica, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, opiekun: Monika Albrudzińska;

 

Grupa wiekowa: klasy 4-8

I miejsce:

Julia Gonstal

Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji ,,Wiedza” we Włocławku,
opiekun: Agata Sałacińska;

 

 

 

II miejsce:

Adrianna Piórowska

Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie, opiekun: Wioletta Lewandowska;

 

III miejsce:

Hanna Chaberska

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;

 

Wyróżnienie:

 1.  Zofia Kwiatkowska, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Szarych Szeregów we Włocławku, opiekun: Anna Drzewiecka – Olszewska;
 2.  Patrycja Wesołowska, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;

 

Nagrodzeni za udział:

 1.  Liliana Galewska, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Szarych Szeregów we Włocławku, opiekun: Anna Drzewiecka – Olszewska;
 2.  Bartosz Frej, Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie, opiekun: Wioletta Lewandowska;

 

 

 

Pozostali uczestnicy konkursu „Zwierzęta Naszych Lasów”

Grupa wiekowa: Przedszkola

 1.  Wiktor Baranowski, Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku, opiekun: Agnieszka Wiśniewska;
 2.  Adam Laskowski, Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku, opiekun: Sybilla Jaroszewska;
 3.  Jan Wasilewski, Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku, opiekun: Anna Sejdowska
 4.  Julia Policka, Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Justyna Marciniak;
 5.  Franciszek Chaberski, Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Justyna Marciniak; 
 6.  Kacper Palicki, Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Dorota Wódecka;
 7.  Patryk Domański, Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Dorota Wódecka;
 8.  Igor Matusiak, Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Dorota Wódecka;
 9.  Miłosz Ceglarek, Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Dorota Wódecka;
 10.  Albert Marszewski, Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Dorota Wódecka;
 11.  Oliwia Mrówczyńska, Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Dorota Wódecka;
 12.  Franciszek Szałek, Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Dorota Wódecka;
 13.  Julia Stachera, Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Dorota Wódecka;
 14.  Emilia Łodygowska, Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Dorota Wódecka;
 15.  Kornelia Klane, Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Dorota Wódecka;
 16.  Barbara Kołodziejska, , Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Dorota Wódecka;
 17.  Tymon Kołodziejski, , Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Dorota Wódecka;
 18.  Oliwia Domańska, Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Osięcinach, opiekun: Monika Pawlak;
 19.  Sandra Wachulak, Przedszkole Samorządowe w Chodczu;
 20.  Oskar Błaszczyk; Przedszkole Miejskie we Włocławku, opiekun: Maja Sylwerska;
 21.  Oskar Kaźmierski, Przedszkole Miejskie w Kowalu, opiekun: Magdalena Golon;
 22. Adam Rzadkowolski, Przedszkole Miejskie w Kowalu, opiekun: Maja Sylwerska;
 23.  Adam Snopkowski, Przedszkole Miejskie w Kowalu, opiekun: Julita Chrobocińska;
 24.  Gabriela Durma, Niepubliczne Przedszkole ,,Małe Przedszkole” w Rachcinie, opiekun: Aleksandra Majda;
 25.  Iga Szpadzińska, Niepubliczne Przedszkole ,,Małe Przedszkole” w Rachcinie;

 Igor Has, Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. F. Żwirki i S. Wigury
w Maliszewie, opiekun: Wioletta Lewandowska;

 1. Igor Has, Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. F. Żwirki i S. Wigury
  w Maliszewie, opiekun: Wioletta Lewandowska;
 2.  Maja Ciechanowska, Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. F. Żwirki
  i S. Wigury w Maliszewie, opiekun: Wioletta Lewandowska;
 3.  Natan Witkowski, Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. F. Żwirki
  i S. Wigury w Maliszewie, opiekun: Wioletta Lewandowska;
 4.  Dawid Siedlecki, Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie, opiekun: Wioletta Lewandowska;
 5.  Marcelina Lewandowska, Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im.
  F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie, opiekun: Wioletta Lewandowska;

 

Grupa wiekowa: klasy 1 – 3

 1.  Łucja Skierkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 7 we Włocławku, opiekun: Ewelina Rajch;
 2.  Bartosz Ochociński, Zespół Szkolno – Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego, opiekun: Małgorzata Mentlewicz;
 3.  Weronika Baranowska, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Janusza Korczaka w Smólniku, opiekun: Barbara Potęgowska;
 4.  Gabriela Bąkowska, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Janusza Korczaka w Smólniku, opiekun: Sylwia Kacprzyk;
 5.  Zuzanna Wasilewska, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Janusza Korczak w Smólniku, opiekun: Sylwia Kacprzyk;
 6.  Julian Mąkol, Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
  w Bieganowie, opiekun: Daria Marcinkowska;
 7.  Jakub Gapski, Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
  w Bieganowie, opiekun: Daria Marcinkowska;
 8.  Bartosz Tuszyński, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego
  w Lipnie, opiekun: Wanda Okonkowska;
 9.  Agata Olewińska, Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji ,,Wiedza”
  we Włocławku, opiekun: Agata Joanna Piwońska;
 10.  Maja Warsicka, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, opiekun: Anna Mularska;
 11.  Magdalena Pawłowska, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
  w Kowalu;
 12.  Marcel Kozierowski, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, opiekun: Monika Rudzińska;
 13.  Olga Kopczyńska, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, opiekun: Monika Rudzińska;
 14.  Wiktoria Błaszczyk, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, opiekun: Monika Albrudzińska;
 15.  Adrianna Wasielewska, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
  w Kowalu, opiekun: Monika Albrudzińska;
 16.  Mateusz Michalak, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, opiekun: Monika Albrudzińska;
 17.  Oliwia Snopkowska, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, opiekun: Monika Albrudzińska;
 18.  Wiktoria Sylwerska, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, opiekun: Monika Albrudzińska;
 19.  Franciszek Borzęcki, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, opiekun: Anna Giergielewicz;
 20.  Jan Rzadkowolski, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, opiekun: Anna Giergielewicz;
 21.  Wiktoria Siedlecka, Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury
  w Maliszewie, opiekun: Wioletta Lewandowska;
 22.  Oskar Ciechanowski, Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury
  w Maliszewie, opiekun: Wioletta Lewandowska;
 23.  Michał Chylicki, Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury
  w Maliszewie, opiekun: Wioletta Lewandowska;

 

 

Grupa wiekowa: klasy 4 – 8

 1.  Katarzyna Chmielewska, Zespół Szkolno – Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Osięcinach, opiekun: Małgorzata Hejman, Krzysztof Banasiak;
 2.  Marta Seroczyńska, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;
 3.  Maja Spryszyńska, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;
 4.  Alicja Dąbrowska, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;
 5.  Nadia Ziółkowska, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;
 6.  Alicja Ziółkowska, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;
 7.  Maja Greszkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;
 8.  Lena Greszkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;
 9.  Weronika Tomczak, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;
 10.  Aleksandra Kolasińska, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;
 11.  Karol Hańsz, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;
 12.  Karolina Woźniak, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;
 13.  Joanna Miziewicz, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;
 14.  Michalina Pisarska, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;
 15.  Laura Szypryt, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;
 16.  Michał Karkuszewski, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;
 17.  Anna Dzieńska, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;
 18.  Hubert Górawski, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;
 19.  Tomasz Szepski, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka
  we Włocławku, opiekun: Katarzyna Górawska;
 20.  Martyna Wiśniewska, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Władysława Broniewskiego we Włocławku, opiekun: Joanna Balcerak;
 21.   Wojciech Stefański, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Szarych Szeregów we Włocławku, opiekun: Anna Drzewiecka – Olszewska;
 22.  Justyna Chmielewska, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów we Włocławku, opiekun: Anna Drzewiecka – Olszewska;
 23.  Oskar Hołtyn, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Szarych Szeregów we Włocławku, opiekun: Anna Drzewiecka – Olszewska;
 24.  Brajan Sowiński, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Szarych Szeregów we Włocławku, opiekun: Anna Drzewiecka – Olszewska;
 25.  Tobiasz Jabłoński, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Szarych Szeregów we Włocławku, opiekun: Anna Drzewiecka – Olszewska;
 26.  Maja Szadkowska, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Szarych Szeregów we Włocławku, opiekun: Anna Drzewiecka – Olszewska;
 27.  Lena Dudzińska, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Szarych Szeregów we Włocławku, opiekun: Anna Drzewiecka – Olszewska;
 28.  Lidia Marzec, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Szarych Szeregów we Włocławku, opiekun: Anna Drzewiecka – Olszewska;
 29.  Lena Osicka, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów we Włocławku, opiekun: Anna Drzewiecka – Olszewska;
 30.  Klaudia Młodzianowska, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów we Włocławku, opiekun: Eliza Wieczorek;
 31.  Laura Vanela – Łuczak, Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji ,,Wiedza” we Włocławku, opiekun: Oliwia Kurzep;
 32.  August Bogusz, Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji ,,Wiedza”
  we Włocławku, opiekun: Anna Darowska;
 33.  Maurycy Bogusz, Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji ,,Wiedza”
  we Włocławku, opiekun: Andrzej Machura;
 34.  Julia Popławska, Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji ,,Wiedza”
  we Włocławku, opiekun: Agata Sałacińska;
 35.  Krzysztof Jasieniecki, Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji ,,Wiedza” we Włocławku, opiekun: Andrzej Machura;
 36.  Karol Jasieniecki, Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji ,,Wiedza” we Włocławku, opiekun: Andrzej Machura;
 37.  Selena Wielgus, Krzysztof Jasieniecki, Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji ,,Wiedza” we Włocławku, opiekun: Agata Sałacińska;
 38.  Marlena Kożan, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku, opiekun: Aleksandra Skorupa;
 39.  Justyna Kożan, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku, opiekun: Leszek Górczyński;
 40.  Iga Kaźmierska, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, opiekun: Paula Krawiecka;
 41.  Weronika Piszczan, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu;
 42.  Julia Janik, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu;
 43.  Agata Kolczyńska, Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie, opiekun: Wioletta Lewandowska;