Wydawca treści Wydawca treści

Fundusz Spójności

Nadleśnictwo Włocławek realizuje projekt pn.„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W 2013r. Nadleśnictwo Włocławek zrealizowało trzy obiekty spowalniające odpływ wody z terenów leśnych w następujących lokalizacjach:

a)      Zastawka o poziomie piętrzenia 0,9m zlokalizowana na cieku naturalnym okresowym w zlewni Rzeki Wisły na dz. ew. nr 457 w ob. ewidencyjnym Szpetal Górny Gmina Fabianki; Powiat Włocławski. Przybliżone współrzędne geograficzne:

-52o41' 26,85'' szerokości N

- 17o2' 34,75'' długości E

Retencyjność całkowita: 852m3

b)       Zastawka o poziomie piętrzenia 0,9m zlokalizowana na rowie melioracyjnym w zlewni Kanału Szalonki na dz. ew. nr 346/2 w ob. ewidencyjnym Bodzanowo Gmina Dobre; Powiat Radziejowski. Przybliżone współrzędne geograficzne:

-52o41' 32,66'' szerokości N

- 18o38' 13,73'' długości E

Retencyjność całkowita: 16470m3

c)        Zastawka o poziomie piętrzenia 0,9m zlokalizowana na rowie melioracyjnym AW-1 (ciek Ośla lub Struga Kujawska) w zlewni rzeki Wisły na dz. ew. nr 128 w ob. ewidencyjnym Mikanowo Gmina Lubanie; Powiat Włocławski. Przybliżone współrzędne geograficzne:

-52o42'24,41'' szerokości N

- 18o55'19,30'' długości E

Retencyjność całkowita: 10044m3

Całkowity koszt realizacji tych obiektów wyniósł 143.944,30 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 135.623,41 zł, zaś poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.

W latach 2014-2015 Nadlesnictwo Włocławek zamierza wykonać dodatkowo dwie zastawki spowalniające odpływ wody na łączną kwotę ponad 100 tyś.  zł kosztów kwalifikowanych. 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Jesienna prognoza – czego szuka leśnik w lesie

Jesienna prognoza – czego szuka leśnik w lesie

Jesienią leśnicy rozpoczynają poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Właściwą porą wykonywania poszukiwań jest późna jesień, przed nadejściem mrozów i wystąpieniem trwałej pokrywy śnieżnej. Dokładny termin rozpoczęcia poszukiwań dla poszczególnych regionów kraju, na podstawie wieloletnich obserwacji, określa właściwy terytorialnie Zespół Ochrony Lasu (ZOL). Dla Nadleśnictwa Włocławek jest to ZOL w Gdańsku.

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny wykonuje się corocznie w stałych partiach kontrolnych (PK), wyznaczanych w drzewostanach sosnowych lub wielogatunkowych z przewagą sosny w wieku powyżej 20 lat.

Poszukiwania służą ocenie zagrożenia drzewostanów sosnowych przez szkodniki liściożerne, takie jak:

  • strzygonia choinówkaPanolis flammea (Den. et Schiff.),
  • poproch cetyniakBupalus piniaria (L.),
  • siwiotek borowiec (zawisak borowiec)Hyloicus pinastri (L.),
  • barczatka sosnówka Dendrolimus pini (L.),
  • osnuja gwiaździsta Acantholyda posticalis Mats.
  • gatunki z rodziny borecznikowatych - Diprionidae

Podczas poszukiwań niezbędne są:
- motyczki lub pazurki ogrodnicze,
- pudełka do zbierania i przechowywania zebranych owadów,

- dobry wzrok 😊.

Zebrane owady, umieszcza się w jednym opisanym pudełku (nadleśnictwo, leśnictwo, oddział oraz numer partii kontrolnej). Pudełka z owadami i wypełniony formularz nr 11 leśniczowie dostarczają do nadleśnictwa, które po ich sprawdzeniu dalej są przekazywane do właściwego terytorialnie Zespołu Ochrony Lasu (ZOL), gdzie dokonywana jest analiza zebranego materiału.