Wydawca treści Wydawca treści

Zasady sprzedaży

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.


 

W ramach sprzedaży detalicznej leśnicy starają się zaspokoić szybko rosnący popyt ze strony osób wykorzystujących drewno do celów grzewczych. Wbrew pozorom są to nie tylko mieszkańcy wsi, choć przeważają wśród odbiorców. Wzrost zapotrzebowania na drewno opałowe to też skutek powstawania na przedmieściach dużych aglomeracji nowych osiedli, gdzie domy często standardowo wyposażane są w instalacje kominkowe.

Drewno opałowe jest nie tylko najbardziej ekologicznym źródłem ciepła, lecz także jest atrakcyjniejsze pod względem relacji ceny do wydajności energetycznej niż węgiel, olej, gaz czy energia elektryczna

W ostatnich latach Lasy Państwowe zwiększyły sprzedaż drewna opałowego o jedną trzecią – do ponad 4 mln m sześc. rocznie. Drewno opałowe jest nie tylko najbardziej ekologicznym źródłem ciepła, lecz także jest atrakcyjniejsze pod względem relacji ceny do wydajności energetycznej niż węgiel, olej, gaz czy energia elektryczna. Niektórzy klienci wybierają drewno już przygotowane i pocięte, inni własnoręcznie je pozyskują, po uzgodnieniu i spełnieniu określonych warunków bezpieczeństwa oraz uiszczeniu opłaty; dotyczy to głównie tzw. gałęziówki. Taki surowiec jest bardzo tani, dlatego z tej możliwości korzysta wiele osób na terenach wiejskich.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Gostynińsko-Włocławskie"

 

Ochrona przyrody

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie" jest bardzo istotnym elementem systemu ochrony przyrody i sieci ekologicznej Polski i Europy. Krajowa sieć ekologiczna ECONET-POLSKA tworzy spójny przestrzennie system obszarów, których walory przyrodnicze mają wysoką rangę krajową. Połączone są one siecią korytarzy ekologicznych.

Na terenie LKP „Lasy Gostynińsko Włocławskie"  występują: rezerwaty przyrody (19), park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody, użytki ekologiczne oraz objęte ochrona gatunkową grzyby, rośliny i zwierzęta wraz z siedliskami.

W części południowo-wschodniej lasy LKP leżą w granicach obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym – Puszczy Kampinoskiej. Obszary te są jednocześnie częścią „Doliny Wisły" – korytarza ekologicznego o randze międzynarodowej. O dużej wartości tego terenu świadczy też fakt, że w ramach europejskiego programu CORINE wyznaczono w nim kilka ostoi przyrody, czyli obszarów o bardzo dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy. Należą do nich: „Zbiornik Włocławski", „Dolina Środkowej Wisły i „Lasy Włocławsko-Gostyniński", a wewnątrz tych ostatnich – „Błota Rakutowskie", „Jezioro Drzewno" i „Jezioro Łąckie Małe". Ostoje te są potencjalnymi elementami Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000.

 

Promocja, edukacja, turystyka i rekreacja

Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzone jest od początku istnienia LKP i skierowana jest przede wszystkim do młodego pokolenia, mającego w przyszłości bezpośredni wpływ na kształtowanie środowiska przyrodniczego. W celu szerszego dotarcia do ludzi poszerza się z roku  rok bazę dydaktyczną. Powołuje się i wytycza nowe ścieżki przyrodniczo-leśne, tworzy izby przyrodnicze i inne obiekty służące edukacji.

Nadleśnictwa wchodzące w skład LKP są organizatorami różnego rodzaju akcji, jak np. coroczna akcja „Sprzątanie Świata", którą kierują wspólnie ze szkołami i urzędami gminy. Idei zwiększenia świadomości ekologicznej służą także konkursy wiedzy przeprowadzane z innymi instytucjami. Przykładem może być konkurs „Sprzątamy i odnawiamy lasy" organizowany wraz z „Tygodnikiem Płockim", czy też wspólny z Ligą Ochrony Przyrody coroczny konkurs „Mój Las". Wspólne akcje edukacyjne prowadzi się z „zielonymi szkołami" i Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej", które wydaje lub jest współwydawcą licznych publikacji popularno-naukowych i naukowych, także o lasach i zasobach przyrodniczych „Lasów Gostynińsko-Włocławskich".

Ideę ochrony lasów i przyrody propaguje się również w lokalnych mediach – prasie, telewizji, radiu oraz w internecie. Należy też docenić współpracę z ośrodkami naukowymi Łodzi, Warszawy, Torunia, Płocka, Włocławka, Poznania i innymi, którym lasy LKP służą często jako baza dydaktyczno-naukowa z dziedziny leśnictwa, botaniki, zoologii oraz szeroko rozumianej ekologii, w tym gleboznawstwa, geobotaniki i innych nauk przyrodniczych.

Obecnie na terenie LKP funkcjonuje 5 ścieżek dydaktycznych, Izba Edukacji Przyrodniczo-Leśnej oraz Izba Pamięci Historycznej. Zostały one zaprojektowane i są prowadzone przez nadleśnictwa.

W okresie letnim niektóre fragmenty LKP „Lasy Gostynińsko-Włocławskie" są silnie eksploatowane pod względem turystycznym. Również poza sezonem coraz modniejszy staje się wypoczynek na „łonie natury". Z tych względów zadbano na terenie LKP o odpowiednia infrastrukturę turystyczną. Podlega ona stałej kontroli przez leśników, w tym strażników leśnych, którym pomagają także strażnicy parku krajobrazowego.

  

                                             Miejsce postoju pojazdu - Leśnictwo Poraz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały do pobrania


Strony: 1  2  3