Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

W Nadleśnictwie Włocławek położonych jest ponad sto użytków ekologicznych o łącznej powierzchni około 300 hektarów. Celem utworzenia tego typu obiektów jest ochrona niewielkich obszarów o bardzo cennych walorach przyrodniczych,

Użytki ekologiczne usytuowane na terenie Nadleśnictwa Włocławek zostały objęte mocą ustawy o ochronie przyrody na podstawie rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 1/2004 z dnia 19. stycznia 2004 roku.

Wykaz użytków ekologicznych przedstawia poniższa tabela:

 

Leśnictwo

Powierzchnia w ha

Typ obiektu

Brześć Kuj.

1,89

bagno

Brześć Kuj.

0,42

bagno

Brześć Kuj.

1

bagno

Brześć Kuj.

2,72

bagno

Brześć Kuj.

2,99

bagno

Brześć Kuj.

0,49

bagno

Dębice

0,54

bagno

Dębice

0,45

bagno

Dębice

0,36

bagno

Poraza

0,35 bagno

Lipiny

1,28

bagno

Lipiny

0,93

bagno

Lipiny

0,62

bagno

Lipiny

2,96

bagno

Dębice

1

bagno

Dębice

0,74

bagno

Lipiny

4,32

bagno

Lipiny

1,62

bagno

Osięciny

0,24

bagno

Osięciny

0,8

bagno

Osięciny

1,79

bagno

Osięciny

0,8

łąka

Osięciny

0,21

bagno

Osięciny

0,74

łąka

Osięciny

0,22

bagno

Osięciny

0,68

bagno

Osięciny

0,3

bagno

Osięciny

0,26

bagno

Osięciny

0,64

bagno

Osięciny

0,82

bagno

Poraza

0,53

bagno

Poraza

2,27

bagno

Poraza

3,46

bagno

Poraza

1,47

bagno

Poraza

1,58

bagno

Poraza

1,01

bagno

Poraza

0,74

bagno

Poraza

0,48

bagno

Brześć Kuj.

0,26

bagno

Brześć Kuj.

4,92

bagno

Poraza

0,66

bagno

Brześć Kuj.

3,04

bagno

Brześć Kuj.

2,48

bagno

Poraza

1,55

bagno

Poraza

3,4

bagno

Brześć Kuj.

1,72

bagno

Szpetal

0,6

bagno

Szpetal

0,4

bagno

Szpetal

0,85

bagno

Szpetal

3,19

bagno

Szpetal

3,81

bagno

Szpetal

0,2

bagno

Szpetal

0,13

bagno

Szpetal

0,31

bagno

Szpetal

0,44

bagno

Szpetal

0,56

bagno

Szpetal

0,16

bagno

Szpetal

0,25

bagno

Szpetal

0,35

bagno

Szpetal

0,54

bagno

Szpetal

2,92

bagno

Szpetal

0,62

bagno z lustrem wody

Szpetal

0,62

bagno

Szpetal

0,37

bagno

Szpetal

0,15

bagno

Szpetal

0,32

bagno

Szpetal

0,86

bagno

Szpetal

1,05

bagno

Szpetal

0,17

bagno, z lustrem wody po torfie

Szpetal

0,3

bagno, z lustrem wody po torfie

Kurowo

4,36

bagno

Kurowo

0,6

bagno

Kurowo

2,1

bagno

Kurowo

2,07

bagno

Kurowo

14,7

bagno

Kurowo

5,92

bagno

Kurowo

2,81

bagno

Kurowo

1,04

bagno

Kurowo

4

bagno z lustrem wody

Kurowo

2,14

bagno

Goreń

1,17

bagno

Goreń

6,85

bagno

Goreń

1,99

bagno

Goreń

0,28

bagno

Goreń

0,98

bagno

Goreń

1,71

bagno

Goreń

1,01

bagno

Goreń

2,15

bagno

Dąb

0,87

bagno

Dąb

1,26

bagno

Dąb

0,56

bagno

Dąb

1,36

bagno

Dąb

1,29

bagno

Dąb

0,64

bagno

Dąb

1,47

bagno

Dąb

1,34

bagno

Ruda

0,4

bagno, spiętrzenie strugi

Ruda

0,71

bagno, spiętrzenie strugi

Ruda

1,46

bagno

Ruda

2,92

bagno

Ruda

5,23

bagno

Ruda

1,2

bagno

Ruda

0,39

bagno

Ruda

0,31

bagno

Ruda

0,8

bagno

Ruda

3,39

bagno

Rybnica

3,25

bagno

Rybnica

4,46

bagno

Rybnica

4,28

bagno

Rybnica

1,26

bagno

Rybnica

0,69

bagno

Rybnica

0,85

bagno

Rybnica

0,69

bagno

Rybnica

0,35

bagno

Rybnica

3,58

bagno

Rybnica

1,16

bagno

Rybnica

0,45

bagno

Rybnica

2,19

jezioro

Rybnica

1,91

bagno

Rybnica

4,36

bagno

Rybnica

1,77

bagno

Rybnica

1,73

bagno

Rybnica

0,92

bagno

Rybnica

4,35

bagno

Rybnica

0,5

bagno

Rybnica

0,48

bagno

Rybnica

3,4

zbiornik wodny

Rybnica

0,94

bagno

Rybnica

0,48

bagno

Rybnica

0,52

bagno

Rybnica

3,13

bagno

Rybnica

3,12

bagno

Mursk

1,37

bagno

Mursk

0,54

bagno

Mursk

2,88

bagno

Mursk

0,38

bagno

Mursk

2,07

bagno

Mursk

2,41

bagno

Mursk

8,98

bagno

Mursk

1,15

bagno

Mursk

1,61

bagno

Mursk

5,76

bagno

Mursk

0,41

bagno

Mursk

1,27

bagno

Mursk

0,6

bagno

Mursk

0,43

bagno

Mursk

0,83

bagno

Mursk

0,76

bagno

Mursk

1,64

bagno

Mursk

0,29

bagno

Mursk

0,26

bagno

Mursk

1,6

bagno

Mursk

0,47

bagno

Mursk

0,71

bagno

Mursk

0,86

bagno

Mursk

0,5

bagno

Kukawy

9,59

bagno

Kukawy

2,36

bagno

Kukawy

2,86

bagno

Mursk

2,4

bagno

Kukawy

2,95

bagno

Kukawy

2,62

bagno

Kukawy

0,43

bagno

Kukawy

2,3

bagno

Kukawy

0,9

bagno

Kukawy

1,2

bagno

Kukawy

3,2

bagno

Kukawy

2,5

bagno

Kukawy

2,18

bagno

Dzilno

2,24

bagno

Dzilno

0,57

bagno

Dzilno

1,97

bagno

Dzilno

2,03

bagno

RAZEM:

293,30

 

 


użytek ekologiczny Rybnica


użytek ekologiczny kukawy


użytek Ekologiczny dąb


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Konkurs "Tajemnice Lasu"

Konkurs "Tajemnice Lasu"

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie

Regulamin Konkursu Ekologicznego ,,Tajemnice Lasu”  
dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu

województwa kujawsko – pomorskiego

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki udziału w konkursie plastycznym  ,,Tajemnice Lasu” zwanym dalej ,,konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Włocławek, ul. Ziębia 13, 87-800 Włocławek, zwane dalej ,,organizatorem".
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§2

Cele konkursu

 1. Wielopokoleniowa edukacja ekologiczna i leśna wychowanków placówek oświatowych.
 2. Promowanie walorów przyrodniczo – leśnych.
 3. Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.
 4. Rozwijanie u uczniów umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń i obserwacji.
 5. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych.
 6. Pogłębianie wiedzy przyrodniczej oraz rozwijanie wyobraźni i inspirowanie
  do pracy twórczej.
 7.  

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej:
 • Format prac plastycznych: wyłącznie A4 lub A3
 • Forma pracy: płaska
 • Technika: dowolna, np. farba plakatowa, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, itp. Dopuszcza się tylko prace płaskie wykonane
  na papierze.
 1. Kompozycje przestrzenne nie będą podlegały ocenie konkursowej. Wyjątek stanowi praca płaska z elementami przestrzennymi, typu origami.
 2. Nie dopuszczone jest użycie materiałów sypkich, spożywczych, innych tego typu podobnych.

§4

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do wychowanków przedszkola oraz uczniów szkół podstawowych, uczęszczających do palcówek oświatowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na 3 kategorie:
 • Przedszkolaki;
 • Uczniowie klas I - III szkół podstawowych;
 • Uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych.
 1. Kategoria wiekowa określona jako przedszkolaki oraz uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych, uznane są za kategorie prac rodzinnych, co oznacza że prace składane przez najmłodszych uczestników konkursu, mogą być pracą wspólną, wykonaną wraz z opiekunami.
 2. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem
  i dostarczeniem pracy konkursowej.
 3. Organizator konkursu nie ponosi kosztów dojazdu uczestników do siedziby Nadleśnictwa (ul. Ziębia 13, 87 – 800 Włocławek),  w przypadku odbioru nagrody.

 

§5

Zasady udziału w konkursie

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Każdy z autorów może przekazać tylko jedną pracę na konkurs.
 3. Nadesłane prace muszą być zgodne z tematem przewodnim konkursu.
 4. Prace plastyczne nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 1. Każda praca powinna posiadać metryczkę. Metryczkę należy wypełnić komputerowo, wydrukować i umieścić na odwrocie pracy. Metryczka powinna zawierać:
 • Imię i nazwisko autora pracy
 • Nazwa i adres przedszkola/szkoły
 • Wiek dziecka/Klasa
 • Imię i nazwisko opiekuna
 • Imię i nazwisko wychowawcy
 1. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w związku z uczestnictwem w konkursie dla osób niepełnoletnich reprezentowanych przez opiekuna prawnego.
 2. Zgłoszenie pracy na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu.
 3. Prawa autorskie prac nadesłanych na konkurs przechodzą na Organizatora
  i mogą zostać wykorzystane do celów edukacyjnych. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom.
 4. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenia lub zagięcia w transporcie pocztowym.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin umieszczone zostaną na stronie internetowej Nadleśnictwa Włocławek: https://wloclawek.torun.lasy.gov.pl/en/

§5

Ocena prac konkursowych

 1. Konkurs składa się z jednego etapu.
 2. Prace nadesłane po terminie lub nie spełniające wymogów niniejszego regulaminu nie wezmą udziału w konkursie i nie będą oceniane.
 3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatora Konkursu.
 4. Komisja oceniająca nadesłane na konkurs prace będzie brała pod uwagę:
 • Trafność doboru tematu pracy
 • Jakość wykonania
 • Oryginalność
 • Stopień trudności wykonania
 • Umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematyki konkursu
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§6

Terminarz Konkursu

 1. Konkurs zostanie ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej https://wloclawek.torun.lasy.gov.pl/en/
 2. Ogłoszenie konkursu ,,Tajemnice Lasu” nastąpi we wrześniu 2023 r.
 3. Prace konkursowe należy składać osobiście lub wysłać pocztą do 16 października 2023 roku.
 4. Wyniki konkursu oraz odbiór nagród dla laureatów zostaną ogłoszone
  w październik/listopad 2023 roku na stronie internetowej Nadleśnictwa Włocławek.

§7

Postanowienia Końcowe

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
 2. Sytuacje sporne, wątpliwości i sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator, którego decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 3. Zakup nagród dofinansowano ze środków WFOŚiG w Toruniu.

Materiały do pobrania