Wydawca treści Wydawca treści

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.

Obecnie gospodarujemy na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski. Tuż po zakończeniu II wojny światowej było to zaledwie 21 proc. Co roku sadzimy 500 mln nowych drzew, by lasów w Polsce wciąż przybywało.

Co roku polscy leśnicy sadzą 500 mln drzew

Dbamy też, by lasy były różnorodne biologicznie. 85 proc. rezerwatów w Polsce leży na terenie Lasów Państwowych. 40 proc. lasów w naszym zarządzie jest chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Walczymy z wieloma zagrożeniami: klęskami żywiołowymi, plagami owadów, chorobami drzew, pożarami, zanieczyszczeniami, a także kłusownictwem czy wandalizmem.

Dbamy, by gospodarka leśna, dostarczająca na rynek drewno, surowiec uniwersalny i ekologiczny, prowadzona była zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (fot. P. Fabijański)

Jednym z naszych głównych zadań jest udostępnianie lasów społeczeństwu. Zachęcamy Was do skorzystania z pięknie położonych wśród leśnych ostępów ośrodków wypoczynkowych, leśniczówek czy pokoi gościnnych. To dla Was tworzymy tysiące kilometrów szlaków pieszych, rowerowych i konnych, setki parkingów leśnych i pól biwakowych. Wszystkie je znajdziecie w serwisie www.czaswlas.pl.

Dbamy również o to, by gospodarka leśna, dostarczająca na rynek drewno, surowiec uniwersalny i ekologiczny, prowadzona była zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Pozyskujemy ponad 30 mln m sześc. drewna rocznie, dwa razy więcej niż na początku lat 90. XX wieku. Mimo to średnia zasobność w drewno hektara naszych lasów jest o jedną czwartą większa niż 20 lat temu i o 40 proc. większa niż obecnie wynosi średnia w Unii Europejskiej.

W Polsce w branżach związanych z leśnictwem pracuje ok. 375 tys. osób, czyli średnio co 40. pracujący Polak W Polsce w branżach związanych z leśnictwem pracuje ok. 375 tys. osób, czyli średnio co 40. pracujący Polak. Sektor przetwórstwa drewna wypracowuje ok. 8 proc. naszego PKB. Między innymi dzięki drewnu z Lasów Państwowych Polska jest 10. największym producentem mebli na świecie i 4. największym ich eksporterem.

Lasy Państwowe zatrudniają 25 tys. osób. W ten sposób jesteśmy 9. największym pracodawcą w Polsce. Wśród największych firm w kraju zajmujemy 22. miejsce pod względem przychodów i 11. pod względem zysków. Wartość majątku, którym zarządzamy, sięga 300 mld zł. Jeśli doliczymy wartości społeczne, będzie on wart biolion złotych. Nie korzystamy z pieniędzy z budżetu, tylko sami zarabiamy na swoją działalność. Pomimo kryzysu finansowego zysk odnotowujemy nieprzerwanie od 2002 r. Ponadto płacimy podatki wysokości 1,3 mld zł rocznie.

87 proc. Polaków uważa, że leśnicy są kompetentni. Chętnie dzielimy się z innymi swoją wiedzą o polskich lasach, ich historii i walorach przyrodniczych. Wydajemy książki, periodyki, broszury, prowadzimy stronę internetową www.lasy.gov.pl. Dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli przygotowaliśmy serwis „Las Rysia eRysia" (www.erys.pl). Nasza kadra od lat wspiera szkoły w edukacji przyrodniczej. Organizujemy też wiele akcji służących poszerzeniu wiedzy o lesie, przyrodzie i ekologii.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Konkurs "Tajemnice Lasu"

Konkurs "Tajemnice Lasu"

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie

Regulamin Konkursu Ekologicznego ,,Tajemnice Lasu”  
dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu

województwa kujawsko – pomorskiego

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki udziału w konkursie plastycznym  ,,Tajemnice Lasu” zwanym dalej ,,konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Włocławek, ul. Ziębia 13, 87-800 Włocławek, zwane dalej ,,organizatorem".
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§2

Cele konkursu

 1. Wielopokoleniowa edukacja ekologiczna i leśna wychowanków placówek oświatowych.
 2. Promowanie walorów przyrodniczo – leśnych.
 3. Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.
 4. Rozwijanie u uczniów umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń i obserwacji.
 5. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych.
 6. Pogłębianie wiedzy przyrodniczej oraz rozwijanie wyobraźni i inspirowanie
  do pracy twórczej.
 7.  

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej:
 • Format prac plastycznych: wyłącznie A4 lub A3
 • Forma pracy: płaska
 • Technika: dowolna, np. farba plakatowa, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, itp. Dopuszcza się tylko prace płaskie wykonane
  na papierze.
 1. Kompozycje przestrzenne nie będą podlegały ocenie konkursowej. Wyjątek stanowi praca płaska z elementami przestrzennymi, typu origami.
 2. Nie dopuszczone jest użycie materiałów sypkich, spożywczych, innych tego typu podobnych.

§4

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do wychowanków przedszkola oraz uczniów szkół podstawowych, uczęszczających do palcówek oświatowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na 3 kategorie:
 • Przedszkolaki;
 • Uczniowie klas I - III szkół podstawowych;
 • Uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych.
 1. Kategoria wiekowa określona jako przedszkolaki oraz uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych, uznane są za kategorie prac rodzinnych, co oznacza że prace składane przez najmłodszych uczestników konkursu, mogą być pracą wspólną, wykonaną wraz z opiekunami.
 2. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem
  i dostarczeniem pracy konkursowej.
 3. Organizator konkursu nie ponosi kosztów dojazdu uczestników do siedziby Nadleśnictwa (ul. Ziębia 13, 87 – 800 Włocławek),  w przypadku odbioru nagrody.

 

§5

Zasady udziału w konkursie

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Każdy z autorów może przekazać tylko jedną pracę na konkurs.
 3. Nadesłane prace muszą być zgodne z tematem przewodnim konkursu.
 4. Prace plastyczne nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 1. Każda praca powinna posiadać metryczkę. Metryczkę należy wypełnić komputerowo, wydrukować i umieścić na odwrocie pracy. Metryczka powinna zawierać:
 • Imię i nazwisko autora pracy
 • Nazwa i adres przedszkola/szkoły
 • Wiek dziecka/Klasa
 • Imię i nazwisko opiekuna
 • Imię i nazwisko wychowawcy
 1. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w związku z uczestnictwem w konkursie dla osób niepełnoletnich reprezentowanych przez opiekuna prawnego.
 2. Zgłoszenie pracy na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu.
 3. Prawa autorskie prac nadesłanych na konkurs przechodzą na Organizatora
  i mogą zostać wykorzystane do celów edukacyjnych. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom.
 4. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenia lub zagięcia w transporcie pocztowym.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin umieszczone zostaną na stronie internetowej Nadleśnictwa Włocławek: https://wloclawek.torun.lasy.gov.pl/en/

§5

Ocena prac konkursowych

 1. Konkurs składa się z jednego etapu.
 2. Prace nadesłane po terminie lub nie spełniające wymogów niniejszego regulaminu nie wezmą udziału w konkursie i nie będą oceniane.
 3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatora Konkursu.
 4. Komisja oceniająca nadesłane na konkurs prace będzie brała pod uwagę:
 • Trafność doboru tematu pracy
 • Jakość wykonania
 • Oryginalność
 • Stopień trudności wykonania
 • Umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematyki konkursu
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§6

Terminarz Konkursu

 1. Konkurs zostanie ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej https://wloclawek.torun.lasy.gov.pl/en/
 2. Ogłoszenie konkursu ,,Tajemnice Lasu” nastąpi we wrześniu 2023 r.
 3. Prace konkursowe należy składać osobiście lub wysłać pocztą do 16 października 2023 roku.
 4. Wyniki konkursu oraz odbiór nagród dla laureatów zostaną ogłoszone
  w październik/listopad 2023 roku na stronie internetowej Nadleśnictwa Włocławek.

§7

Postanowienia Końcowe

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
 2. Sytuacje sporne, wątpliwości i sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator, którego decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 3. Zakup nagród dofinansowano ze środków WFOŚiG w Toruniu.

Materiały do pobrania