Obiekty edukacyjne

W działalności edukacyjnej Nadleśnictwo Włocławek wykorzystuje szereg różnych obiektów przystosowanych do prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej .Należą do nich m.in. ośrodek edukacji ekologicznej wraz z parkiem edukacyjnym, szkółka leśna "Przyborowo" oraz ścieżki dydaktyczne.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Gostynińsko-Włocławskie"

 

Ochrona przyrody

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie" jest bardzo istotnym elementem systemu ochrony przyrody i sieci ekologicznej Polski i Europy. Krajowa sieć ekologiczna ECONET-POLSKA tworzy spójny przestrzennie system obszarów, których walory przyrodnicze mają wysoką rangę krajową. Połączone są one siecią korytarzy ekologicznych.

Na terenie LKP „Lasy Gostynińsko Włocławskie"  występują: rezerwaty przyrody (19), park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody, użytki ekologiczne oraz objęte ochrona gatunkową grzyby, rośliny i zwierzęta wraz z siedliskami.

W części południowo-wschodniej lasy LKP leżą w granicach obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym – Puszczy Kampinoskiej. Obszary te są jednocześnie częścią „Doliny Wisły" – korytarza ekologicznego o randze międzynarodowej. O dużej wartości tego terenu świadczy też fakt, że w ramach europejskiego programu CORINE wyznaczono w nim kilka ostoi przyrody, czyli obszarów o bardzo dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy. Należą do nich: „Zbiornik Włocławski", „Dolina Środkowej Wisły i „Lasy Włocławsko-Gostyniński", a wewnątrz tych ostatnich – „Błota Rakutowskie", „Jezioro Drzewno" i „Jezioro Łąckie Małe". Ostoje te są potencjalnymi elementami Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000.

 

Promocja, edukacja, turystyka i rekreacja

Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzone jest od początku istnienia LKP i skierowana jest przede wszystkim do młodego pokolenia, mającego w przyszłości bezpośredni wpływ na kształtowanie środowiska przyrodniczego. W celu szerszego dotarcia do ludzi poszerza się z roku  rok bazę dydaktyczną. Powołuje się i wytycza nowe ścieżki przyrodniczo-leśne, tworzy izby przyrodnicze i inne obiekty służące edukacji.

Nadleśnictwa wchodzące w skład LKP są organizatorami różnego rodzaju akcji, jak np. coroczna akcja „Sprzątanie Świata", którą kierują wspólnie ze szkołami i urzędami gminy. Idei zwiększenia świadomości ekologicznej służą także konkursy wiedzy przeprowadzane z innymi instytucjami. Przykładem może być konkurs „Sprzątamy i odnawiamy lasy" organizowany wraz z „Tygodnikiem Płockim", czy też wspólny z Ligą Ochrony Przyrody coroczny konkurs „Mój Las". Wspólne akcje edukacyjne prowadzi się z „zielonymi szkołami" i Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej", które wydaje lub jest współwydawcą licznych publikacji popularno-naukowych i naukowych, także o lasach i zasobach przyrodniczych „Lasów Gostynińsko-Włocławskich".

Ideę ochrony lasów i przyrody propaguje się również w lokalnych mediach – prasie, telewizji, radiu oraz w internecie. Należy też docenić współpracę z ośrodkami naukowymi Łodzi, Warszawy, Torunia, Płocka, Włocławka, Poznania i innymi, którym lasy LKP służą często jako baza dydaktyczno-naukowa z dziedziny leśnictwa, botaniki, zoologii oraz szeroko rozumianej ekologii, w tym gleboznawstwa, geobotaniki i innych nauk przyrodniczych.

Obecnie na terenie LKP funkcjonuje 5 ścieżek dydaktycznych, Izba Edukacji Przyrodniczo-Leśnej oraz Izba Pamięci Historycznej. Zostały one zaprojektowane i są prowadzone przez nadleśnictwa.

W okresie letnim niektóre fragmenty LKP „Lasy Gostynińsko-Włocławskie" są silnie eksploatowane pod względem turystycznym. Również poza sezonem coraz modniejszy staje się wypoczynek na „łonie natury". Z tych względów zadbano na terenie LKP o odpowiednia infrastrukturę turystyczną. Podlega ona stałej kontroli przez leśników, w tym strażników leśnych, którym pomagają także strażnicy parku krajobrazowego.

  

                                             Miejsce postoju pojazdu - Leśnictwo Poraz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały do pobrania


Strony: 1  2  3