Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Włocławek zlokalizowane jest w budynku przy ul. Ziębiej 13 we Włocławku, po za głównym budynkiem biura znajduje się tu sala konferencyjna (bud. B) oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Cały kompleks otoczony jest parkiem edukacyjnym.  

Budynek biura posiada 2 kondygnacje użytkowe. Budynek sali konferencyjnej oraz ośrodka edukacji są parterowe. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynków to: 07:15 – 15:15.

Wejście główne do budynku biura znajduje się od strony drogi krajowej nr 62 i prowadzi na parter budynku. Wejście usytuowane jest na poziomie 2 schodków przed drzwiami wejściowymi oraz posiada podjazd dla wózków. Wejście do budynku sali konferencyjnej oraz ośrodka edukacji usytuowane jest na poziomie 1 schodka przed drzwiami wejściowymi oraz posiada podjazd dla wózków.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek biura, ośrodek edukacji oraz budynek sali konferencyjnej posiadają ogólnodostępne parkingi.

Budynek biura nie jest wyposażony w windę. W budynku jest jedna klatka schodowa. Wejście główne prowadzi do holu na parterze budynku. Sekretariat i biuro Nadleśniczego znajdują się na I piętrze budynku. Kancelaria, gdzie przyjmowana jest korespondencja znajduje się na I piętrze.

Drzwi i przejścia do budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku biura oraz budynku sali konferencyjnej są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr tel. 54 234-98-00 lub e-mailowo na adreswloclawek@torun.lasy.gov.pl.