Wydawca treści Wydawca treści

Rozstrzygnięcie konkursu "Drzewa naszych lasów" 03.06.2022 | Adrian Szerel ...
4 maja - Międzynarodowy Dzień Strażaka 04.05.2022 | Adrian Szerel ...
Ogłoszenie 25.04.2022 | Adrian Szerel ...
Zapraszamy do udziału w konkursie "Drzewa naszych lasów" 25.04.2022 | Adrian Szerel ...
Zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości.
Życzenia Wielkanocne 15.04.2022 | Adrian Szerel ...
Ogłoszenie 14.04.2022 | Adrian Szerel ...
Nadleśnictwo Włocławek po raz kolejny zatrudniło osadzonych 11.04.2022 | Adrian Szerel ...
Konkurs na projekt wystawy 05.04.2022 | Adrian Szerel ...
SPRZEDAŻ SADZONEK 15.03.2022 | Adrian Szerel ...
2 lutego - Światowy dzień mokradeł 02.02.2022 | Adrian Szerel ...
Rehabilitacja Plus 01.02.2022 | Adrian Szerel ...
"Szyszkobranie" w Nadleśnictwie Włocławek 25.01.2022 | Adrian Szerel ...
Cennik detaliczny 10.02.2022 | Adrian Szerel Materiały do pobrania ...
Projekt ochrony gatunków i siedlisk 05.01.2022 | Adrian Szerel ...
Projekt ochrony przeciwpożarowej lasów 05.01.2022 | Adrian Szerel ...
CENNIK DETALICZNY NA CHOINKI 20.12.2021 | Bartosz Bittner ...
Rozstrzygnięcie konkursu "Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta" 23.11.2021 | Adrian Szerel ...
427109" class="nfh-cp-article"> Mobilizacja Straży Leśnej 17.11.2021 | DGLP 427109', '', 'mobilizacja-strazy-lesnej');" class="print"/> ...
Rozstrzygnięcie konkursu "Sprzątamy nasze lasy" 08.11.2021 | Adrian Szerel ...

Lista aktualności Lista aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie "Drzewa naszych lasów"

Regulamin Konkursu Ekologicznego ,,Drzewa Naszych Lasów”  dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki udziału w konkursie plastycznym  ,,Drzewa naszych lasów” zwanym dalej ,,konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Włocławek, ul. Ziębia 13, 87-800 Włocławek, zwane dalej ,,organizatorem".
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§2

Cele konkursu

 1. Wielopokoleniowa edukacja ekologiczna i leśna wychowanków placówek oświatowych.
 2. Promowanie walorów przyrodniczo – leśnych.
 3. Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.
 4. Rozwijanie u uczniów umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń i obserwacji.
 5. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa

 1. Konkurs skierowany jest do wychowanków przedszkola oraz uczniów szkół podstawowych, uczęszczających do palcówek oświatowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na 3 kategorie:
 • Przedszkolaki;
 • Uczniowie klas I -III szkół podstawowych;
 • Uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych.
 1. Kategoria wiekowa określona jako przedszkolaki oraz uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych, uznane są za kategorie prac rodzinnych, co oznacza że prace składane przez najmłodszych uczestników konkursu, mogą być pracą wspólną, wykonaną wraz z opiekunami.
 2. Nadesłane prace plastyczne muszą być zgodne z tematem przewodnim konkursu.
 3. W kategorii przedszkolaki oraz uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
 4. W kategorii uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych prace należy wykonać
  w formie albumy z charakterystyką zgodną z tematem przewodnim konkursu.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny. Każdy z autorów może przekazać tylko jedną pracę na konkurs.
 6. Prace plastyczne nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora praw własności złożonych egzemplarzy prac. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
 8. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Nadleśnictwa Włocławek.

 

§5

Złożenie prac konkursowych

 1. Pracę konkursowe należ złożyć w Sekretariacie Nadleśnictwa Włocławek
  ul. Ziębia 13, 87-800 Włocławek.
 2. Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie:
 • Imieniem i Nazwiskiem autora pracy;
 • Nazwą i adresem szkoły;
 • Klasą;
 • Imieniem i Nazwiskiem opiekuna.
 1. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w związku z uczestnictwem w konkursie plastycznym dla osób niepełnoletnich reprezentowanych przez opiekuna prawnego.

§5

Ocena prac konkursowych

 1. Konkurs składa się z jednego etapu.
 2. O wywołaniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatora Konkursu.
 3. Kryteria oceny prac konkursowych ustalone zostają w następujący sposób:
 • Trafność doboru tematu pracy;
 • Jakość wykonania;
 • Oryginalność;
 • Stopień trudności wykonania.
 1. Prace nieposiadające zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną odrzucone przez Komisję Konkursową.
 2. Prace, które nie spełniają zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§6

Terminarz Konkursu

 1. Ogłoszenie konkursu ,,Drzewa Naszych Lasów” nastąpi w kwietniu 2022 r. poprzez zamieszczenie informacji wraz z regulaminem na stronie internetowej Nadleśnictwa Włocławek.
 2. Prace konkursowe należy składać osobiście lub wysłać pocztą do 31 maja 2022 roku.
 3. Wyniki konkursu oraz odbiór nagród dla laureatów zostaną ogłoszone
  w czerwcu 2022 roku na stronie internetowej Nadleśnictwa Włocławek.

 

§7

Postanowienia Końcowe

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
 2. Sytuacje sporne, wątpliwości i sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator, którego decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 3. Zakup nagród dofinansowano ze środków WFOŚiG w Toruniu.

Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż